آخرین خبر/ قدس پایتخت ابدی فلسطینیان و آزادگان جهان باقی خواهد ماند.