آخرین خبر/ محمد بن سلمان فرزندانش را بازداشت کرده تا او را مجبور کند به عربستان بازگردد. چرا بازگشت او اینقدر برای بن سلمان مهم است؟ برای پاسخ به این سوال می توانید گزارش دویچه وله که توسط آخرین خبر ترجمه شده را مشاهده کنید.