آخرین خبر/ کرونا در میان بی خیالی رییس جمهور راست گرای افراطی برزیل در حال تاخت و تاز در این کشور است. گزارش +AJ در این باره را با ترجمه اخرین خبر مشاهده کنید.