آخرین خبر/ جنایت تازه نیروهای هندی علیه یک پیرمرد مسلمان، یکی از جنایت های اسرائیلی ها را به یادها آورد. مسلمانان کشمیر هند ماه هاست در قرنطینه و محاصره کامل نیروهای هندی به سر می برند و از حقوق اولیه شان محرومند.