آخرین خبر/ یکی از تحلیلگران مشهور عراقی دوشنبه شب در نزدیکی خانه اش ترور شد.