آخرین خبر/ نادر ابراهیمی در جایی می‌گه؛
در زمان ما خنده ارزان نیست. خنده‌ی از ته دل.
تا بخواهی پوزخند و زهرخند و ریش خند.
اما یک خنده‌ی پاک کاش می‌جُستی، قابش می‌کردی و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی...

آتش بدون دود
نادر ابراهیمی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید