آخرین خبر/ هر چقدر که دو نفر بیشتر با هم حرف داشته باشند به همان اندازه آهسته تر در کنار هم راه می روند ...


مرد داستان فروش
یوستین گردر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید