آخرین خبر/ مردی پارسا در بیابان می‌گشت و بوته از خاک می‌کَند تا بسوزاند.

دست در بوته‌ای کرد، تا خواست آن را از خاک بیرون بیاورد، کیسه‌ای زر از خاک بیرون افتاد.

رو به سوی آسمان کرد و گفت:
خدایا من چیزی می‌خواهم که آن را بسوزانم، تو چیزی می‌دهی که مرا بسوزاند.


برگرفته الهی‌نامه
عطار نیشابوری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید