آخرین خبر/ به جا خواهد ماند
چایمان ته فنجان ،
کودکی‌هایمان در کوچه‌ها ،
بغض سنگین شادمانی‌ها در گلویمان،
و معشوقه‌هایمان در دور دست‌ها...

ناظم حکمتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید