آخرین خبر/ مارکوس می دونی تنها راهی که می شه فهمید یک نفر رو چقدر دوست داری چیه؟
+ نه!
اینه که از دستش بدی!


پرونده هری کبر
ژوئل دیکرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید