آخرین خبر/ ارسطو معتقد است سه نوع " خوشبختی " وجود دارد:

1) نوع اول خوشبختی؛ زندگانیِ سرشار از شادی و لذت.
2) نوع دوم خوشبختی؛ زندگانیِ شهروندیِ آزاد و مسئول.
3) نوع سوم خوشبختی؛ زندگانیِ فیلسوفانه و اندیشمندانه.


دنیای سوفی
یوستین گردرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید