آخرین خبر/ حالا خوب میدانم که بعضیها بدبختی را آنطور احساس میکنند که دیگران عشق را در خلوت خود، چیره و بی هیچ چاره ای.


و کوهستان به طنین آمد
خالد حسینى
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید