آخرین خبر/ مجنون جان گفتید: هر که باید در پی هدف خودش باشد. نمی‌تواند منتظر دیگران بنشیند. چنانکه کسی نمی‌تواند به جای دیگری خوشبخت یا بدبخت باشد. به من گفتید: تا زمانی که هدف آدمی به اندازه جانش ارزش نداشته باشد، به آن نمی‌رسد به ویژه ما عاشق‌ها که ماه را می‌شناختیم پیش از آنکه آسمانی تاسیس شده باشد.

محمد صالح علا
نامه‌های شفاهی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر