آخرین خبر/ شما به هنگام سختی و نیاز دعا می کنید؛ کاش در عین عافیت و در روزهای فراوانی هم دعا می کردید.


پیامبر و دیوانه
جبران خلیل جبران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید