آخرین خبر/ کتاب هایی به پیشنهاد دکتر محمدرضا جوادی یگانه، نویسنده و استاد دانشگاه در برنامه کتاب باز:

چادر کردیم رفتیم تماشا، همه دروغ میگویند، سلوک اجتماعی، ایرانی‌ترین غیر ایرانی‌ها، حکایت بلوچ از جمله این کتاب ها هستند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید