آخرین خبر/ زندگی چیز فوق العاده و عجیب غریبی نیست. همین است که می بینی. مهم این است که دوربین را کجا بگذاری.


ترلان
فریبا وفیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید