آخرین خبر/ باید بیاموزید که با افکار خود تنها باشید. گاهی خودتان را از شبکه‌های اجتماعی دور کنید. اینترنت را قطع کنید. خودتان را به شامی گرم مهمان کنید. دوش آب گرمی بگیرید. شمعی روشن کنید و وقتی را به مراقبه بگذرانید. تمام صداها، عقاید، پیام‌ها، فکرها و نظرهایی را که با درون شما یگانه نیستند دور بریزید و وقتی را با خودتان سپری کنید. درون قلب و جان شما، نبوغ فراوانی نهفته، فقط کافی است وقت و مکانی را به خودتان اختصاص دهید و آن نبوغ را گرامی بدارید.

راز دختران موفق
کاراالویل لیبا
ترجمۀ فاطمه باغستانی
انتشارات البرزما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید