آخرین خبر/ هر نفسی شور عشق در دو جهان افکنی
آتش سودای خویش در دل و جان افکنی

جان و دل خسته را ز آرزوی خویشتن
گه به خروش آوری گه به فغان افکنی

گر به سر کوی خویش پرده‌ی عشاق را
گل کنی از خاک و خون کار به جان افکنی

گر بگشایی ز بند گوهر دریای عشق
بی دل و جان صد هزار سر عیان افکنی

هر نفسی روی خویش باز بپوشی به زلف
تا دل عطار را در خفقان افکنی


عطار نیشابوری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید