آخرین خبر/ برای پیمودن راه زندگی، صلاح آدمی در این است که توشه‌ی بزرگی از دو چیز را به همراه داشته باشد: یکی احتیاط و دیگر مدارا؛ اولی ما را از آسیب و زیان در امان می‌دارد و دومی از مشاجره و نزاع.


در باب حکمت زندگی
آرتور شوپنهاور#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید