آخرین خبر/ لیندا کیانی در اینستاگرامش نوشت:

این نیز درست است که ما در 'زنجیر' خویش و در میان تیغه هاى 'شمشیر' خویش در رقصیم، و این همان اندازه درست که در آن میانه اغلب دندان بر هم مى ساییم و از این همه سختىِ نهانىِ سرنوشت خویش در تابیم، ولى ما هر کار که خویش داشته باشیم مى توانیم کرد، اگر چه ابلهان و ظاهر کار به خلاف ما سخن گویند، آنان مى گویند: (اینان مردمانى هستند که هیچ وظیفه اى بعهده ندارند)
ابلهان و ظاهر کار همیشه به خلاف ما هستند!
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید