آخرین خبر/ من می‌خواهم بعد از این، زندگی فشرده بکنم و هر ثانیه از زندگی‌ام را خوش باشم. می‌خواهم وقتی خوش هستم بدانم که خوش هستم.

بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند، فقط باهم مسابقه‌ی دو گذاشته‌اند.
می‌خواهند به هدفی در افق دوردست برسند ولی در گرماگرم رفتن آنقدر نفسشان بند می‌آید و نفس‌نفس می‌زنند که چشم‌شان زیبایی‌ها و آرامش سرزمینی که از آن می‌گذرند، نمی‌بینند و یک وقت چشم‌شان به خودشان می‌افتد و می‌بینند پیر و فرسوده هستند و دیگر فرقی برایشان نمی‌کند که به آن هدف رسیده‌اند یا نرسیده‌اند.

من تصمیم گرفتم که سر راه بنشینم و حتی اگر نویسنده‌ی بزرگی نشوم، یک عالم خوشی‌های کوچک زندگی را روی هم تلنبار کنم ...

بابا لنگ دراز
جین وبستر#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید