آخرین خبر/ گاهی باید کاردک انداخت زیر باورها و لایه لایه کند و دور انداخت و فکرهای نو به جای آن کاشت و یک عالمه کود پای آن ها داد تا خوب رشد کند.

وقت‌هایی باورم می‌شد هنوز بچه‌ام و بدون کمک مادرجان هیچ غلطی نمی‌توانم بکنم و این حس برای اولین بار تو غربتی خود خواسته، پر رنگ‌تر شد.

کلمات برادر جان را تو ذهنم شخم زدم:
بعضی حرف‌ها رو باید از این گوش گرفت و از اون یکی داد بیرون.
این جوری راحت‌تر می‌تونی زندگی کنی.
آدما رو نمیشه عوض کرد.

چند سال باید می‌گذشت تا به آن روزِ او می‌رسیدم؟


بادام‌های تلخ
نسرین قربانی


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید