آخرین خبر/ از درون شروع می‌شود، از چیزهای کوچکی که وجودشان را حس نمی‌کنیم،
مگر وقتی که از کار بیفتند. بعد می‌رسد به بینایی، به شنوایی...انگار به دنیا می‌آییم که از دست بدهیم...

چاه‌ بابل
رضا قاسمی

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید