آخرین خبر/ زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی کردن در حوضچه “اکنون” است.
رخت ها را بکنیم
آب در یک قدمی است
روشنی را بچشیم
شب یک دهکده را وزن کنیم،
خواب یک آهو را
گرمی لانه لکلک را ادراک کنیم
روی قانون چمن پا نگذاریم
در موستان، گره ذایقه را باز کنیم
و دهان را بگشاییم اگر ماه در آمد
و نگوییم که شب چیز بدی است
و نگوییم که شب تاب ندارد
خبر از بینش باغ.

سهراب سپهرى

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید