آخرین خبر/ هرکس باید روی پای خودش بایستد
و فقط به خاطر خودش زندگی کند
هرکس به کسی دیگر
هر که می خواهد باشد تکیه کند
آخر زمین خواهد خورد

غلامحسین ساعدی
آشفته حالان بیداربخت