آخرین خبر/ سوفی! اگر من می خواستم در این درس ها تنها یک چیز به تو یاد دهم، آن بود که "در قضاوت عجله نکن".

دنیای سوفی
یوستین گردر