آخرین خبر/ عشق سفر است
مسافرِ این سفر چه بخواهد چه نخواهد
از سر تا پا عوض می‌شود
کسی نیست که رهرو این راه شود و تغییر نکند

الیف شافاک
ملت عشق