آخرین خبر/ آدم بیش از یک بار به دنیا نمی آید
و این عُمرِ یکباره و منحصر به فرد را نیز دائم
در موقت بودن و در انتظار روزی به سر می برد
که زندگی واقعی شروع شود

اینیاتسیو سیلونه
نان و شراب