آخرین خبر/ باور نمی آید هنوزم از دل تو
کز مهر یاران کهن دل بر گرفتی

قدر تو من می دانم و می گویمش باز
تا کس نگوید گفتنی ها را نگفتی

عهد و عطای حاکمان چندان نپاید
از مهر مردم تن مزن! گفتم، شنفتی؟

اشک روان سایه پیک مهربانیست
از دیده افتادی ولی از دل نرفتی

هوشنگ ابتهاج
برگرفته از time_dialog