آخرین خبر/ یک لحظه زندگی تو از دست می‌رود
وقتی کسی که هستیِ تو هست، می‌رود

شاید که اندکی بنشـیند کنار تو
اما کسی که بار سفر بست، می‌رود

کی می شود برابر تصمیمش ایستاد؟
تیری که بی ملاحظه از شست می‌رود

آن کس که دل بریده، تو پا هم ببرّی‌اش
چون طفلی از کنار تو با دست می‌رود!

"رفتن" همیشه راهِ رسیدن نبوده است
گاهی مسیر جاده به بن‌بست می‌رود...

علی حیات بخش