آخرین خبر/ هیچوقت امیدت را از دست نده
شاید آن زمان که امیدت را از دست می دهی
دو ثانیه قبل از خوشبختی باشد

انیس لودیگ
کمی قبل از خوشبختی