آخرین خبر/ باارزش ترین متاع در دنیا زمان است، درست مانند تیری که از کمان رها شده، هیچ گاه باز نمی گردد.


سنگفرش هر خیابان طلاست
کیم وو چونگ