آخرین خبر/ اگر روزی دنیا را دوست نداشتی ، جایت را عوض کن
تا از زاویه ‌ای دیگر به آن بنگری
دنیا از بعضی زوایا دوست ‌داشتنی‌ ست
و در بعضی زوایا نه
در بعضی از زوایا بهتر و زیباست
در بعضی زوایا تاریک و خسته ‌کننده
یادت باشد تو باید جایت را عوض کنی
چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد

رسول یونان
راه طولانی بود از عشق حرف زدیم