آخرین خبر/ مناجات خوانی استاد سید مهدی شجاعی را ببینید.