آخرین خبر/ یک وقت‌هایی هست که باید بگذاری موسیقی‌ای که دوست‌اش داری و باهاش خاطره ساخته‌ای، با صدای بلند در خانه پخش شود.

چای دم کنی و بگذاری نت‌ها در چای سرریز شوند.

آن‌وقت دو تا چای بریزی و بگذاری روی میز و با غیابِ دیگری حرف بزنی. هی حرف بزنی با کسی که آن سوی میز ننشسته است ...


آوازهایی که مادرم به من آموخت
آنتونین دوورژاک