آخرین خبر/ ما به قالب معمول سرشته نشده‌ایم و شاید نشود که سرنوشتی داشته باشیم مثل همه. آنچه در چهار سال گذشته نداشتیم، اطمینان متقابل به عشقمان بود. امروز در اطمینانیم، با تکیه بر این یقین همه‌چیز ممکن است، همه‌چیز بدون استثنا. من تمام زندگى‌ام به دنبال همدستیِ تمام عیار (در معناى زیبایش) با انسانى بودم. با تو یافتمش و همزمان معنایى نو جستم براى زندگى. حالا شاید واقعاً بتوانیم تلاش کنیم که خودمان را فراتر از همه‌چیز بنشانیم. در هر حال، یا این رویا محقق می‌شود یا همه‌چیز ویران خواهد شد. اما این هم واقعیت دارد که من ترجیح می‌دهم با تو به‌سوى ویرانی شتاب کنم تا اینکه یک خلوت آسوده داشته باشم.

خطاب به عشق
نامه‌های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس
ترجمه‌ی زهرا خانلو