آخرین خبر/ من، بر می‌خیزم!
چراغی در دست؛
چراغی در دلم،
زنگار روحم را صیقل می‌زنم
آیینه‌ای برابر آینه ات می‌گذارم
تا با تو ابدیتی بسازم...

احمد شاملو