آخرین خبر/ هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت
باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتاده اند
فقط تنها به خاطر آورد

عقاید یک دلقک
هاینریش بل