آخرین خبر/ خاطرات، عموما در ذهن ماندگارند. برخی از آن‌ها را باید صیقل داد و گوشه‌ای جای داد، و بعضی دیگر را می‌بایست هرچند وقت یکبار هرس کرد!
اینکه می‌گویم هرس کنیم، به این دلیل است که خاطرات در تمام ذهن و روح ریشه می‌دوانند و نمی‌شود از بیخ و بن؛ آن‌ها را کَند و دور انداخت! ولی اینکه گاهی خار و خسی را که روح را می‌خراشد، هرس کنیم؛ باعث می‌شود در جاریِ زندگی؛ راحت‌تر دوام آورد.

کامیلو خوسه سلا
خانواده‌ی پاسکوآل دوآرته