آخرین خبر/ چقدر خوب است که همیشه در زندگیتان کسی را داشته باشید که حتی در نبودنش هم باعث لبخندتان شود!


دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
آنا گاوالدا