آخرین خبر/ حقیقت این است ...
فرودگاهها،
بوسه هاے بیشترے از
سالن هاے عروسے به خود دیده اند!
و
دیوار بیمارستانها
بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!

همیشه اینگونه ایم!!!

همه چیز را موکول میکنیم
به زمانی که
چیزی در حال از دست رفتن است!!

چارلی چاپلین