آخرین خبر/ عدالت آن است که برای هر اشتباه فقط یک بار مجازات شویم ، ولی ما بابت هر اشتباه خودمان را هزاران بار مجازات می کنیم
انسان حافظه ای قوی دارد
بارها اشتباه خود را یادآوری می کنیم
بارها خود را محاکمه می کنیم
بارها خود را مقصر می دانیم
و بارها خود را مجازات می کنیم

دون میگوئل روئیز
چهار میثاق