آخرین خبر/ کودکم!
می توانم به تو بیاموزم مثلا وقتی چراغ قرمز است باید بایستی
ورود ممنوع را نباید وارد شوی و یکطرفه یعنی تا آخرش را باید بروی ولی چگونه به تو بیاموزم سوار دلت شوی و هر کجا می خواهد نروی وقتی خودم هنوز نیاموخته ام!

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
اوریانا فالاچی