ناملیک/ در این قسمت از کتاب بی منطقی های هر روز ما نوشته ی دن اریلی گفتیم.
نویسنده در این کتاب قلب رفتارهای عجیب و غریب ما رو هدف قرار داده و توضیح میده چطور بی منطقی های هر روز ما بر منطق ما غلبه میکنند.

برگرفته از کانال رادیوم در سایت ناملیک