آخرین خبر/ قلم می تواند دستی باشد برای نجات؛
وقتی غرق میشوی در خیال...
می نویسم. چون معتقدم گاهی حتی یک جمله می تواند حال آدم را خوب کند...

از کتابِ بایکوت
علی قاضی نظام