آخرین خبر/ اگرچه یاد ندارم که دفعه‌ی چندم
مرا شکستی و... آه از نگاه این مردم

به گیسوان پریشان خود نگاه بکن
که شرح حال من است این کلاف سر در گم

حکایت منِ دور از تو مانده، اینگونه‌ست:
خمار و خسته‌ام و نیست قطره‌ای در خُم

همیشه عطر تو بی تاب کرده جانم را
چنان که باد بپیچد به خوشه‌ی گندم...

به سر هوای تو دارم، خدا گواه من است
اگر رسیده نمازم به رکعت پنجم!

حسین دهلوی