آخرین خبر/ بخشیده‌ام، شما هم اگر بخواهید می‌توانید ببخشید؛
آدم زمین نیست که بتواند بار همه این تلخی‌ها را به دوش بکشد.

نیمه تاریک ماه
هوشنگ گلشیری