آخرین خبر/ بیایید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشو دهیم
دیگران را ببخشیم ، خودمان را ببخشیم
بیشتر محبت کنیم ، کمتر گله و شکایت کنیم
فراوان تر بخندیم و شاد باشیم و بدانیم
افکار ما بسیار قدرتمند و اثرگذار هستند
و تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارند

لوئیز ال هی
شفای زندگی