آخرین خبر/ روح من درجهت تازه ی اشیا جاری است
روح من کم سال است
روح من گاهی از شوق سرفه اش میگیرد
روح من بیکار است
قطره های باران را،درز آجرها را،میشمارد
روح من گاهی مثل یک سنگ سر راه،حقیقت دارد

سهراب سپهری
صدای پای آب