آخرین خبر/ تاکسی پشت چراغ قرمز ایستاد. از ثانیه‌شمار چراغ معلوم بود که بیشتر از دو دقیقه باید معطل باشیم. راننده که پا به سن گذاشته بود، خودش را کمی پایین کشید. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشم‌هایش را بست. هنوز چند لحظه نگذشته بود که صدای خرخر راننده بلند شد. مردی که جلوی تاکسی نشسته بود، گفت:«چطوری تو این گرما به این زودی خوابش برد؟» دختربچه‌ای که عقب تاکسی کنار مادرش نشسته بود، پرسید:«مامان چرا آقاهه خوابید؟» مادرش گفت:«خسته بود عزیزم.» دختر پرسید:«کیا خسته می‌شن؟» مادر گفت: «همه خسته می‌شن.» دختر گفت:«پس چرا من خسته نمی‌شم؟» مادر گفت:«تو هم بزرگ که بشی، خسته می‌شی.» چراغ سبز شد.‌‌